Tietosuojaseloste

SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA


1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Taekwondo Nurmijärvi ry
Osoite: Kievarintie 14 05200 Rajamäki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Laura Ojanen
Osoite/puh/email: Elopolku 3 A 2 01840 Klaukkala, 040 517 8662, laura.h.ojanen@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Taekwondo Nurmijärvi ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin kuvaus

Yhdistyslaki (11§) velvoittaa yhdistyksen hallitusta pitämään yllä jäsenluetteloa, johon on merkittävä
kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenluetteloa ylläpidetään seuran jäsenrekisterissä, johon
kerätään myös muita henkilötietoja seuran sisäisen viestinnän, kävijäseurannan, tapahtumailmoittautumisen sekä laskutuksen mahdollistamiseksi.

Henkilö hallinnoi itse omia tietojaan ja rekisterinpitäjät sekä käsittelijät saavat käyttöoikeuden
rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan
määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot:

  • Nimi, syntymäaika, kotipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Muita henkilötietoja henkilö saa
    halutessaan syöttää rekisteriin.
  • Alaikäisiltä harrastajilta huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

5. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

TIETOJEN KÄYTTÖ

Jäsenrekisterin käsittelijät käyttävät henkilön henkilötietoja ainoastaan anonymisoituna tilastotietona,
seuran sisäisessä viestintä/tiedottamistarkoituksessa, laskutukseen liittyvissä toimissa tai virhetilanteiden
korjaamista varten.

TIETOJEN VÄLITTYMINEN

Mikäli tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröidyltä erikseen suostumus
tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti (esim. seuran tehdessä leiri-, kilpailu-
tai muita tapahtumailmoittautumisia).


7. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan

Jäsenrekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa Taikala Oy, joka käytössä olevan MyClub-palvelun
toimittaja. MyClub-palvelu on web-selaimella ja internetyhteydellä tai tiedonsiirtoyhteydellä toimiva
palvelu.

Palveluntarjoaja on sitoutunut noudattamaan Suomessa ja Euroopan unionissa kulloinkin voimassa
olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä ja
ohjeistuksia.

Palveluntarjoaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen
suojaamiseksi ottaen huomioon käsittelyn sisältämät riskit, joita ovat erityisesti siirrettyjen,
tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen tahaton tai laiton tuhoaminen, hävittäminen,
muuttaminen, luvaton luovuttaminen tai henkilötietoihin pääsy. Suojatoimenpiteiden järjestämisessä
otetaan huomioon saatavilla olevat tekniset vaihtoehdot ja niiden kustannukset suhteessa käsillä
olevaan tietojenkäsittelyyn liittyvien erityisiin riskeihin sekä käsiteltävien henkilötietojen
arkaluonteisuuteen.

Jäsenrekisterin käsittelijät, kuten seuran vastuuhenkilö/henkilöt (kaikki, rekisteritietoihin) sitoutetaan sopimuksin seuran tietosuojaperiaatteisiin. jolla on pääsy

8. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja muokata tietojaan jäsenrekisterissä. Rekisterinpitäjä voi muokata tietoja
virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä. MyClub-palvelussa henilö hallinnoi itse omia henkilötietojaan.

9. Omien tietojen poistaminen

Rekisteröity voi muokata omia tietojaan ja/tai pyytää omien tietojen poistoa jäsenyyden päätyttyä.
Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kyseessä olevalle
kaudelle.